RODO

Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Przychodni ARCANUS Sp. z o.o.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Pana/Pani danych jest Przychodnia ARCANUS Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz os. Kościuszkowców 33F

 

Z kim mogę się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Przychodnię ARCANUS Sp. z o.o. możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Danych Osobowych poprzez  adres e-mail:
Jaki jest zakres przetwarzania danych przez Przychodnię ARCANUS.? Do rejestracji wizyty potrzebujemy imienia i nazwiska pacjenta, adres zamieszkania, numeru PESEL oraz numer telefonu. W przypadku pacjentów niepełnoletnich również imienia i nazwiska opiekuna prawnego, adresu zamieszkania i numeru PESEL oraz numeru telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Przetwarzamy Państwa dane jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresy ortodoncji dla dzieci w ramach NFZ i dorosłych, fizjoterapii w ramach NFZ oraz radiologii.
Cel przetwarzania Podstawa prawna
Podczas umawiania wizyty telefonicznie lub placówkach prosimy o podanie Państwa tożsamości oraz numeru telefonu Art.6 ust.1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest sprawne zarządzanie harmonogramem przyjęć pacjentów
Jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązani jesteśmy do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Art.9 ust.2 lit. H RODO w zw. Z art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta
Kontaktujemy się poprzez podany przez Państwa numer telefonu aby potwierdzić lub odwołać wizytę. Art.6 ust.1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest sprawne zarządzanie harmonogramem przyjęć pacjentów

 

Jako podmiot realizujący umowy z NFZ na realizację usług ortodontycznych i fizjoterapeutycznych, zobowiązani jesteśmy do rejestrowania Państwa danych, w tym również numer PESEL na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia. Art. 6 ust. 1 lit. C w zw Z par. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2008r
Jako Spółka z o.o. prowadzimy pełną księgowość i w związku z tym spoczywają na nas obowiązki podatkowe np. wystawiamy faktury, co również wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Art.6 lit. C RODO w zw. Z art. 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług oraz 74 ust. Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
Żeby dostarczyć Państwa aparaty ortodontyczne we wskazanym terminie i móc odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące czasu realizacji potrzebujemy Państwa danych w ewidencji zleceń oraz w procesie produkcyjnym, aby móc sprawnie organizować prace oraz łatwo zidentyfikować zlecenie na każdym etapie jego tworzenia Art. 6 ust. 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest sprawne zarządzanie procesem operacyjnym.
Jako Przychodnia ARCANUS. wykonujemy dla naszych potrzeb raporty, statystyki analizy oraz prowadzimy działania marketingowe Art. 6 ust. 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora
Spółka z o.o. ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Art. 6 ust. 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora
Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej Art. 6 ust. 1 lit. F jako prawnie uzasadniony interes administratora
Komu są przekazywane moje dane osobowe? Jako podmiot realizujący świadczenia zdrowotne dbamy o poufność Pana/Pani danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw jako pacjenta, Pana/Pani dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.       Narodowy Fundusz Zdrowia który finansuje świadczone dla Państwa usługi.

2.       Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne i prawne.

3.       Podmiotom z którymi współpracujemy przy tworzeniu Państwa aparatów ortodontycznych ruchomych.

4.       Firmie MediRaty z którą współpracujemy w celu uzyskania przez Państwa kredytu, na wykonane przez nas usługi medyczne.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Przychodnia ARCANUS  nie przekazuje danych poza obszar UE.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest całkowicie dobrowolne, jednakże jako podmiot świadczący usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczania tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury.

Jeżeli podajecie nam swój adres  e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jego nie podanie nie będzie skutkowało odmową wykonania świadczenia zdrowotnego, lecz wszelkie dokumenty będziecie musieli odebrać Państwo osobiście w Przychodni ARCANUS.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Dane osobowe przechowywane są przez okres przewidziany przepisami prawa tj. dane przechowywane na potrzeby rachunkowości i podatków – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wystawiono fakturę. Dokumentacja medyczna – 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Dane przechowywane w celu dochodzenia  roszczeń – do czasu ich przedawnienia
Jakie mam prawa? Przysługuje Państwu w odniesieniu do danych osobowych, prawo do:

1.       Dostępu do danych osobowych

2.       Sprostowania danych osobowych

3.       Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

4.       Ograniczenie przetwarzania danych

5.       Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

6.       Przenoszenie danych do innego administratora danych

7.       Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Definicje i skróty

Przychodnia ARCANUS – Przychodnia ARCANUS Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 33F

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przestrzeganiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent.

Rozporządzenie MZ z dnia 20 czerwca2008r – Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji.